Habilitet

Kjøpe brors tjenester for julebord underholdning

Din enhet skal arrangere årets julebord for avdelingen. Dere har 25 000 kr til disposisjon for underholdning. En i arrangementskomiteen ...
Les Mer…

Vareprøver fra potensielle leverandører

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du sitter i et møte med potensielle leverandører og du blir tilbudt ulike vareprøver ...
Les Mer…

Greit å bruke firma til kollega for anskaffelse

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren og er kjent med at din kollega, som skriver tekniske spesifikasjoner for en konkret ...
Les Mer…

Bruk av flybonus-konto

Din flybonus-konto har blitt såpass fyldig at du får tilbud på e-post om bruk av poengene fra flyselskapet. Hva gjør ...
Les Mer…

 


 

Etiske retningslinjer for statstjenesten

4.1 #Habilitet

Statsansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.

Kommentarer:
Det vises her til forvaltningslovens § 6 første og annet ledd. I første ledd er det fastsatt at en offentlig tjenestemann er inhabil (ugild) til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak bl.a. når han eller hun selv eller vedkommendes familie er part i saken, og når han eller hun er partsrepresentant for en part i saken.
Det er særlig viktig å være oppmerksom på avveiningen som må foretas etter annet ledd, hvor det fremgår at en tjenestemann er inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Her skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for tjenestemannen selv eller noen som han eller hun har nær personlig tilknytning til.
Den enkelte har selv ansvaret for å opplyse om egen inhabilitet, og tre til side når saken krever det.
Enkelte rollekombinasjoner vil kunne føre til at det oppstår interessekonflikter, eller påstander om dette, og at det stilles spørsmål ved tjenestemannens uavhengighet og integritet. Dette kan f.eks. gjelde hvor statsansatte i sentralforvaltningen sitter i styrer og råd mv. Det vil derfor være viktig å unngå rollekombinasjoner hvor man ofte vil måtte erklære seg inhabil.