All posts in SIFS

SIFS rapport om NATO i Afghanistan og korrupsjon

Fra venstre: Per A Christensen, Tore Ketil Stårvik, Bjørn Tore Godal, Karolina Machlachlan og Marit Elisabeth Brandtzæg.
Direktør IFS, Sven Holtsmark med oppsummering

Direktør IFS, Sven Holtsmark med oppsummering

SIFS-rapporten om NATO og innsatsen mot korrupsjon i Afghanistan, ”Too little, too late”, ble lansert i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier (IFS) under et fagseminar onsdag 15.mars 2017.

Forfatteren, Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, ga en kort presentasjon av de viktigste funnene i rapporten med vekt på utfordringene knyttet til korrupsjon under NATOs ISAF-operasjon. I rapporten fremkommer det flereanbefalinger om hva som kan gjøres for å unngå å gjøre de samme feilene på nytt i andre misjonsområder, og oberstløytnant Storvik presenterte disse.

Presentasjonen ble etterfulgt av en paneldebatt ledet av Per A Christensen, direktør for SIFS. I tillegg til forfatteren, besto panelet av tidligere handels-, utenriks- og forsvarsminister Bjørn Tore Godal, Dr. Karolina MacLachlan fra Transparency International Defence and Security Programme, og Marit Elisabeth Brandtzæg fra Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD).

Det var enighet blant paneldeltakerne at funnene i rapporten presist og ærlig reflekterte utfordringene i Afghanistan og hvordan militært engasjement i sårbare miljøer innvirker på godt og vondt. Funnene i rapporten er også relevante for sivile sektorer som er engasjert i ustabile områder, og rapporten bør brukes som et grunnlag for fremtidige militære og ikke-militære stabiliseringsoperasjoner for i den hensikt å redusere risikoen for å gjøre samme feil på nytt.

Direktør for Institutt for forsvarsstudier (IFS), Sven Holtsmark, oppsummerte seminaret med å understreke at det synes å være et element av “mission impossible” over å engasjere seg militært i en kompleks og skjør kontekst i det håp å oppnå alle, til dels divergerende, målene som settes. Ved å gjennomføre forskning og å lære fra tidligere oppdrag, som rapporten er et utmerket eksempel på, vil forhåpentligvis fremtidige utfordringer bli møtt på en bedre måte.

Last ned rapporten “Too little, too late” her (PDF)

Fra venstre: Per A Christensen, Tore Ketil Stårvik, Bjørn Tore Godal, Karolina Machlachlan og Marit Elisabeth Brandtzæg.

Fra venstre: Per A Christensen, Tore Ketil Stårvik, Bjørn Tore Godal, Karolina Machlachlan og Marit Elisabeth Brandtzæg.

Forfatteren Tore Ketil Stårvik oppsummerer rapporten.

Forfatteren Tore Ketil Stårvik oppsummerer rapporten.

Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren

FSi-logo

«Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren» – les om dette og andre viktige poenger omkring etikk og integritet fra FD Materielldirektør Morten Tillers innlegg på FSi seminardag om etikk og antikorrupsjon 10. mars 2017.

Innlegg FSi Seminar om etikk og antikorrupsjon, 10.mars 2017 «Etikk i forsvarssektoren» (PDF)

Seminardag om etikk og antikorrupsjon (link)
60 deltagere fra forsvarssektoren og industrien deltok på antikorrupsjonsdag i regi av FSi. Foreningen lanserer E-læringskurs for antikorrupsjonsarbeid. Les mer

 

Rådet for Integritet i Forsvarsektoren – rådsmøte 13.februar 2017

Raadsmoete-2017

Rådet for integritet skal ha en rådgivende funksjon. Medlemmene er fra FDs avdelinger, UD, SIFS, samt fra etater under FD. Rådet har følgende oppgaver:

  • Bidra til å sette overordnede prioriteringer for utvikling av godt styresett gjennom integritetsbygging og anti-korrupsjonsarbeid
  • Gi råd mht. ambisjonsnivået for SIFS
  • Gi råd mht. de årlige planene for SIFS
  • Gjennomgå de årlige rapportene
  • Være et forum for faglige diskusjoner
  • Gi råd mht. viktige veivalg for SIFS

Se årsrapport SIFS 2016 her og Plan for 2017 her.

Nytt initiativ for å styrke integriteten i norsk forsvarssektor

strenghten-iid-sifs

strenghten-iid-sifsForsvarsmateriell (FMA) ble opprettet som etat under Forsvarsdepartementet (FD) fra 1. januar 2016. FMA skal sikre at Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren får tilgang på kostnadseffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langsiktige planer. Etableringen skal medvirke til en kvalitetsforbedring av materiellinvestering og materiellforvaltning med en sterkere strategisk styring.

FMA skal gjøre store og viktige anskaffelser i tiden som kommer. Nytt utstyr som blir tatt i bruk av Forsvaret blir godkjent, teknisk og forvaltningsmessig, av fagfolkene i FMA. Innenfor etatens ansvarsområder fastsettes krav, regelverk utgis, materiell sertifiseres og avvik følges opp . FMA er per i dag ansvarlig for rundt 200 prosjekter og ca. 30 % av forsvarsbudsjettet. Etaten har rundt 1300 medarbeidere hvorav ca. 60 % er sivile og 40 % militære.

Transparency International har påpekt at forsvarsanskaffelser kan medføre høy risiko for korrupsjon, for eksempel grunnet inhabilitet, bestikkelser eller andre former for uetisk adferd. To viktige grunner for dette er at det er store summer involvert, samtidig som forsvars- og sikkerhetssektoren preges av betydelig hemmelighold. Derfor er høy etisk standard avgjørende, sammen med robuste integritetssystemer, integritetsplaner som identifiserer og retter opp svakheter, samt systematisk trening og bevisstgjøring av personellet.

Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) har nå undertegnet en avtale med FMA om støtte til gjennomføringen av FMAs omfattende integritetsplan. Avtalen ble signert av Mette Sørfonden, direktør for FMA, og Per Christensen, direktør for SIFS. FDs materielldirektør, Morten Tiller, var til stede på undertegnelsesseremonien og poengterte at avtalen er viktig sett fra FDs side. FD gir integritetsarbeid og høye etiske standarder høy prioritet. FD er derfor meget tilfreds med at SIFS, som FDs redskap innenfor integritetsarbeidet, med denne avtalen har brakt dette arbeidet innenfor norsk forsvarssektor til et nytt nivå.

Til tross for at Norge scoret høyt på Transparency Internationals Government Defence Anti-Corruption Index 2015, er det fortsatt noen svakheter igjen og et behov for systematisk å gå gjennom alle risikofaktorer. Det er bred enighet om at en integritetsplan er et godt egnet redskap, og FD forventer at alle underlagte etater, inkludert Forsvaret, fortsetter dette arbeidet med høy prioritet.

De fem ulike komponentene i FMAs integritetsplan er delvis en videreføring av det tidligere programmet i norsk forsvarssektor kalt ”Holdinger, etikk og ledelse” (HEL). SIFS vil bistå FMA med å nå 19 delmål i integritetsplanen.

Link: Avtale om støtte i implementeringen av Forsvarsmateriells integritetsprogram mellom Forsvarsmateriell (FMA) og Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS).