All posts in Aktuelt

Embetsplikter og integritet

Syv plikter forside (002)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga i slutten av januar 2019 retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk.

Kjernen i retningslinjene er sju embetsplikter. Ingen er nye, men i dette heftet er de samlet og lett tilgjengelige.

Alle pliktene berører integritet, og flere går til selve kjernen av hva integritet i offentlig forvaltning dreier seg om.  Disse pliktene går også til mye av kjernen av integritetsbygging i forsvarssektoren, og Forsvarsdepartementet har da også bidratt i prosessen med å utarbeide retningslinjene.

Væpnede styrker er statens ultimate maktmiddel, og det er derfor ekstra viktig at de er under betryggende kontroll og styring. Embetsplikter som lovlighet, sannferdighet, åpenhet samt god styring og ledelse kan derfor ses som kritisk avgjørende nettopp i forsvarssektoren.

Her er lenke til saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/syv-plikter-for-embetsverket/id2627073/

Ny publikasjon i serien ‘Guides to Good Governance’: Økonomisk forvaltning i sikkerhet- og forsvarssektoren.

GGG No. 7 Front page

CIDS’ syvende publikasjon i serien, ‘Guide to Good Governance’, omhandler økonomisk forvaltning i sikkerhet- og forsvarssektoren.

Forfatterne forklarer hvordan budsjett relaterte prosesser og kontroll fungerer i sektorer avhengig av hemmelighold.

Se SIFS’ engelsk språklige nettside for informasjon om publikasjonen.

Evaluering av politiets anti-terror enhet, Saj, i Montenegro.

Montenegro forside

Sifs’ evalueringsrapport «Building Integrity in the Montenegrin Defence and Security Sector: Evaluation of the Policy and the use of Police Anti-Terror Unit (Saj) in Montenegro – Harmonized to International Standards, Trends and Obligations. Recommendations for internal use», beskriver myndighetssituasjonen i politiets anti-terror enhet i Montenegro.

Rapporten er utformet som del av Sifs’ prosjekter på Vest-Balkan, finansiert av det norske utenriksdepartement.

Les rapporten her: 9108-Montenegro-engelsk-prod (002)

Ny publikasjon i serien «Guides to Good Governance»: «Åpenhet og konfidensialitet i forsvarssektoren».

GGG 6

CIDS publiserer i dag en ny håndbok i serien om godt styresett, «Guides to Good Governance», under tittelen «Balancing Openness and Confidentiality in the Defence Sector: Lessons from International Good Practice».

Publikasjonen forklarer statens legitime rett til å hemmeligholde informasjon. Samtidig som den stiller spørsmålstegn ved når hemmelighold er et legitimt virkemiddel i et demokrati.

Følg lenken for å lese mer: 9062-DSS-GGG-6-eng-4k

2018 årlig disiplinkonferanse innen integritetsbygging i Roma, Italia

nato-building-integrity-logo
Den 10.-11. oktober, 2018, organiserer Sifs den årlige disiplinkonferansen for integritetsbygging ved NATO skolen i Roma.
Dag 1 er forbeholdt utdanning- og trenings tilbydere, samt ansvarlige myndigheter.
Dag 2. åpner opp for et bredere spekter av deltagere, hvor spørsmål om hvordan vi kan bygge robuste forsvarsinstitusjoner, trygge mot trusler som korrupsjon og hybrid krigføring står i høysetet.
Mer informasjon kommer, og invitasjoner sendes ut til relevante institusjoner i løpet av juni måned.

Åpenhet og akademisk frihet

Bilde ingress

Onsdag 2. mai organiserer Senter for Integritet i Forsvarssektoren, i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier, seminaret “Åpenhet og akademisk frihet” i norsk forsvarssektor. Her diskuterer vi balansen mellom åpenhet, ytringsfrihet, og hemmelighold.

 For informasjon og påmelding følg lenken

Følg lenken for en kort oppsummering av seminaret

Møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren, RIFS, 15. februar 2018.

cids_logo

Den 15. februar 2018 ble det avholdt møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren. Deltagere var representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvarsetatene.

Årsrapporten for SIFS virksomhet i 2017 ble presentert ved senterets nestleder som ga en grundig orientering av senterets aktiviteter (Årsrapport SIFS 2017) Årsrapporten omfatter enda flere aktiviteter enn tidligere år. Nestleder ga likeledes en gjennomgang av senterets årsplan for 2018 (Årsplan SIFS 2018). Årsplan drøftet organisering, bemanning, økonomi og forskjellige arbeidsområder, samt prioriteringer for det nye året.

Avslutningsvis ga Forsvarsbygg en orientering om sin innsats for godt styresett. Her ble det drøftet viktigheten av verdigrunnlag, kompetansebygging, etiske retningslinjer og anti-korrupsjonsarbeid generelt. Forsvarsbygg samarbeider godt med SIFS og vil etter planen intensivere sitt integritetsarbeidet i tiden som kommer.

Mer informasjon om SIFS aktiviteter er tilgjengelig på nettsiden https://sifs.no/.

Rapport om Sifs’ Integritetsprosjekt i Sørøst Europa

Review Governance Group

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har selskapet Governance Group utarbeidet en rapport om SIFS prosjekt for innføring av godt styresett og integritet i Sørøst Europa. Prosjektet pågikk i periode 2015 til 2017, og omfatter aktiviteter i Bosnia og Herzegovina, Kosovo og Montenegro. SIFS har samarbeidet med relevante departement i forsvars- og sikkerhetssektorene i de tre landene. Rapporten konkluderer med at prosjektet er en suksess. Det har en helhetlig tilnærming som ivaretar integriteten som en del av de bredere reformer innen offentlig sektor. Mottakerne er meget fornøyd med støtten de har fått og peker på at den er målrettet og fleksibel.

  • “SIFS er godt fornøyd med den meget positive rapporten. Den viser at tilnærmingen SIFS har hatt til dette prosjektet med lokal ekspertise i de tre landene er riktig for det bidrar til språklig og kulturell forankring. Våre internasjonale eksperter har gitt faglig tyngde. Å reformere offentlig sektor i disse landene vil ta tid, og myndighetenes vilje til endring er en nødvendig forutsetning for å få til et bedret styresett med integritet og mindre risiko for korrupsjon. Vi har også fått en del verdifulle råd i rapporten som vi skal ta med oss i et mulig oppfølgingsprosjekt om det blir godkjent av UD. Sitat ved Sifs’ direktør Per Christensen.”

Se rapporten i sin helhet: Final Report Integrity MFA  Les mer om Sifs’ prosjekter på: http://cids.no/?page_id=5106

Egenevaluering: Metode for integritetsarbeid i forvaltningsvirksomheter

Egenevaluering

Senter for integritet i forsvarssektoren har utviklet en metode for å styrke det interne integritetsarbeidet i forvaltningsvirksomheter. Metoden består av et spørsmålssett som SIFS har laget i samarbeid med BDO AS Norge. Svarene danner grunnlag for en vurdering av organisasjonens modenhet hva gjelder integritet.  Basert på dette utarbeides det en handling- og tiltaksplan. Formålet er å redusere risikoen for korrupsjon og andre uetiske handlinger.

Start arbeidet med å øke organisasjonens integritet i dag. SIFS har alle rettigheter til dokumentet men det kan brukes fritt til ikke-kommersielle formål med kildehenvisning. Følg linken for å lese dokumentet: Integritet i forvaltningsvirksomheter – egenevaluering

 

Velkommen til Sifs dilemmabank!

navigasjonshjulet

Hensikten med Sifs dilemmabank er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter, spesielt i forsvarssektoren.

Det er fire aktiviteter i dilemmatreningen: Identifisere et dilemma, definere dilemmaet og konkludere hva som er god praksis.

Trenger du hjelp til å identifisere dilemmaer har SIFS laget denne banken hvor du kan ta ut dilemmaer til diskusjon både av nye og erfarne medarbeidere. Dilemmaene kan egne seg for systematiske og regelmessige treningsopplegg i en virksomhet og kan gjennomføres også godt sporadisk, i grupper og på egenhånd.

Dette er første versjon av banken så hjelp oss å gjøre den bedre. Send dine forslag til nye dilemmaer og kommenter eksisterende på dilemma@sifs.no. Del vår nyhetssak med venner og bekjente på Facebook. Mer informasjon om Sifs mandat er tilgjengelig på https://sifs.no/.

Vi ønsker deg og din virksomhet lykke til med den treningen! https://sifs.no/dilemmabank/!