strenghten-iid-sifsForsvarsmateriell (FMA) ble opprettet som etat under Forsvarsdepartementet (FD) fra 1. januar 2016. FMA skal sikre at Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren får tilgang på kostnadseffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langsiktige planer. Etableringen skal medvirke til en kvalitetsforbedring av materiellinvestering og materiellforvaltning med en sterkere strategisk styring.

FMA skal gjøre store og viktige anskaffelser i tiden som kommer. Nytt utstyr som blir tatt i bruk av Forsvaret blir godkjent, teknisk og forvaltningsmessig, av fagfolkene i FMA. Innenfor etatens ansvarsområder fastsettes krav, regelverk utgis, materiell sertifiseres og avvik følges opp . FMA er per i dag ansvarlig for rundt 200 prosjekter og ca. 30 % av forsvarsbudsjettet. Etaten har rundt 1300 medarbeidere hvorav ca. 60 % er sivile og 40 % militære.

Transparency International har påpekt at forsvarsanskaffelser kan medføre høy risiko for korrupsjon, for eksempel grunnet inhabilitet, bestikkelser eller andre former for uetisk adferd. To viktige grunner for dette er at det er store summer involvert, samtidig som forsvars- og sikkerhetssektoren preges av betydelig hemmelighold. Derfor er høy etisk standard avgjørende, sammen med robuste integritetssystemer, integritetsplaner som identifiserer og retter opp svakheter, samt systematisk trening og bevisstgjøring av personellet.

Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) har nå undertegnet en avtale med FMA om støtte til gjennomføringen av FMAs omfattende integritetsplan. Avtalen ble signert av Mette Sørfonden, direktør for FMA, og Per Christensen, direktør for SIFS. FDs materielldirektør, Morten Tiller, var til stede på undertegnelsesseremonien og poengterte at avtalen er viktig sett fra FDs side. FD gir integritetsarbeid og høye etiske standarder høy prioritet. FD er derfor meget tilfreds med at SIFS, som FDs redskap innenfor integritetsarbeidet, med denne avtalen har brakt dette arbeidet innenfor norsk forsvarssektor til et nytt nivå.

Til tross for at Norge scoret høyt på Transparency Internationals Government Defence Anti-Corruption Index 2015, er det fortsatt noen svakheter igjen og et behov for systematisk å gå gjennom alle risikofaktorer. Det er bred enighet om at en integritetsplan er et godt egnet redskap, og FD forventer at alle underlagte etater, inkludert Forsvaret, fortsetter dette arbeidet med høy prioritet.

De fem ulike komponentene i FMAs integritetsplan er delvis en videreføring av det tidligere programmet i norsk forsvarssektor kalt ”Holdinger, etikk og ledelse” (HEL). SIFS vil bistå FMA med å nå 19 delmål i integritetsplanen.

Link: Avtale om støtte i implementeringen av Forsvarsmateriells integritetsprogram mellom Forsvarsmateriell (FMA) og Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS).