Om SIFS

Senter for integritet i forsvarssektoren ble opprettet av Forsvarsdepartementet i 2012.

Målet med senteret er å fremme integritet og godt styresett i forsvarssektoren. Senteret er samlokalisert med Institutt for forsvarsstudier som inngår i Forsvarets høgskole.

SIFS samarbeider med norsk forsvarssektor om å bygge kompetanse og øke bevisstheten rundt integritet og anti-korrupsjon. Vi har også en sentral rolle i NATOs integritetsprogram, hvor vi har ansvar for å kvalitetssikre utdanning og trening innenfor dette området.

Kompetanseheving, gjennom kurs og annen utdanning, er en viktig del av vårt arbeid. Senterets ansatte har lang erfaring innenfor sikkerhetssektorreform, internasjonalt forsvarssamarbeid, sikkerhets- og forsvarspolitikk, forskning og formidling. Sammen med våre samarbeidspartnere driver vi prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Rådet for integritet i forsvarssektoren

Akershus festning

Akershus festning

Akershus festningAkershus CastleSIFS er underlagt Forsvarsdepartementet og rapporterer direkte til sjefen for Avdeling for økonomi og styring (FD III). For å involvere hele den norske forsvarssektoren og trekke på
kompetansen og erfaringene i alle de aktuelle forsvarsinstitusjonene, er det blitt opprettet et eget Råd for integritet i forsvarssektoren. Rådet møtes to ganger i året for å diskutere SIFS’ virksomhet og prioriteringer.

Rådet for integritet i forsvarssektoren har en rådgivende funksjon og har følgende oppgaver:

  • Bidra til å sette overordnede prioriteringer for utvikling av godt styresett gjennom integritetsbygging og anti-korrupsjonsarbeid
  • Gi råd med hensyn til ambisjonsnivået for senteret
  • Gi råd med hensyn til de årlige planene for senteret
  • Gjennomgå de årlige rapportene
  • Være et forum for faglige diskusjoner
  • Gi råd med hensyn til viktige veivalg for senteret

Rådet ledes av sjefen for FDs Avdeling for økonomi og styring. Medlemmer er representanter for alle FDs avdelinger, direktøren for Institutt for forsvarsstudier, dekan ved Forsvarets høgskole, Forsvarsstabens koordinator for sikkerhetssektorreform, så vel som representanter fra Utenriksdepartementet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsbygg og Fellesoperativt hovedkvarter.

 

Integritetsarbeid i norsk forsvarssektor

Det siste tiåret har det vært stadig større fokus på integritetsarbeid i forsvarssektoren. Det har blitt utviklet etiske grunnregler for forsvarssektoren, e-læringsprogram om holdninger, etikk og ledelse (HEL), og det er etablert interne varslingssystemer. Anskaffelsesreglementet for Forsvaret er revidert og oppdatert på lik linje med lov og forskriften om offentlige anskaffelser.

Norge oppnådde relativt gode resultater i Transparency Internationals anti-korrupsjonsrapport fra 2013. Rapporten påpekte imidlertid flere områder for forbedring. Arbeidet for å bygge integritet og forhindre korrupsjon er en kontinuerlig prosess i Forsvarsdepartementet, i Forsvaret, og i norsk forsvarsindustri. Dette er et område hvor vi alle kan bli bedre, som forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har slått fast. Ingen er immune mot risikoen for korrupsjon.