All posts in Aktuelt

2018 årlig disiplinkonferanse innen integritetsbygging i Roma, Italia

Den 10.-11. oktober, 2018, organiserer Sifs den årlige disiplinkonferansen for integritetsbygging ved NATO skolen i Roma.
Dag 1 er forbeholdt utdanning- og trenings tilbydere, samt ansvarlige myndigheter.
Dag 2. åpner opp for et bredere spekter av deltagere, hvor spørsmål om hvordan vi kan bygge robuste forsvarsinstitusjoner, trygge mot trusler som korrupsjon og hybrid krigføring står i høysetet.
Mer informasjon kommer, og invitasjoner sendes ut til relevante institusjoner i løpet av juni måned.

Åpenhet og akademisk frihet

Onsdag 2. mai organiserer Senter for Integritet i Forsvarssektoren, i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier, seminaret «Åpenhet og akademisk frihet» i norsk forsvarssektor. Her diskuterer vi balansen mellom åpenhet, ytringsfrihet, og hemmelighold.

 For informasjon og påmelding følg lenken!

Møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren, RIFS, 15. februar 2018.

Den 15. februar 2018 ble det avholdt møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren. Deltagere var representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvarsetatene.

Årsrapporten for SIFS virksomhet i 2017 ble presentert ved senterets nestleder som ga en grundig orientering av senterets aktiviteter (Årsrapport SIFS 2017) Årsrapporten omfatter enda flere aktiviteter enn tidligere år. Nestleder ga likeledes en gjennomgang av senterets årsplan for 2018 (Årsplan SIFS 2018). Årsplan drøftet organisering, bemanning, økonomi og forskjellige arbeidsområder, samt prioriteringer for det nye året.

Avslutningsvis ga Forsvarsbygg en orientering om sin innsats for godt styresett. Her ble det drøftet viktigheten av verdigrunnlag, kompetansebygging, etiske retningslinjer og anti-korrupsjonsarbeid generelt. Forsvarsbygg samarbeider godt med SIFS og vil etter planen intensivere sitt integritetsarbeidet i tiden som kommer.

Mer informasjon om SIFS aktiviteter er tilgjengelig på nettsiden http://sifs.no/.

Rapport om Sifs’ Integritetsprosjekt i Sørøst Europa

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har selskapet Governance Group utarbeidet en rapport om SIFS prosjekt for innføring av godt styresett og integritet i Sørøst Europa. Prosjektet pågikk i periode 2015 til 2017, og omfatter aktiviteter i Bosnia og Herzegovina, Kosovo og Montenegro. SIFS har samarbeidet med relevante departement i forsvars- og sikkerhetssektorene i de tre landene. Rapporten konkluderer med at prosjektet er en suksess. Det har en helhetlig tilnærming som ivaretar integriteten som en del av de bredere reformer innen offentlig sektor. Mottakerne er meget fornøyd med støtten de har fått og peker på at den er målrettet og fleksibel.

  • «SIFS er godt fornøyd med den meget positive rapporten. Den viser at tilnærmingen SIFS har hatt til dette prosjektet med lokal ekspertise i de tre landene er riktig for det bidrar til språklig og kulturell forankring. Våre internasjonale eksperter har gitt faglig tyngde. Å reformere offentlig sektor i disse landene vil ta tid, og myndighetenes vilje til endring er en nødvendig forutsetning for å få til et bedret styresett med integritet og mindre risiko for korrupsjon. Vi har også fått en del verdifulle råd i rapporten som vi skal ta med oss i et mulig oppfølgingsprosjekt om det blir godkjent av UD. Sitat ved Sifs’ direktør Per Christensen.»

Se rapporten i sin helhet: Final Report Integrity MFA  Les mer om Sifs’ prosjekter på: http://cids.no/?page_id=5106

Egenevaluering: Metode for integritetsarbeid i forvaltningsvirksomheter

Senter for integritet i forsvarssektoren har utviklet en metode for å styrke det interne integritetsarbeidet i forvaltningsvirksomheter. Metoden består av et spørsmålssett som SIFS har laget i samarbeid med BDO AS Norge. Svarene danner grunnlag for en vurdering av organisasjonens modenhet hva gjelder integritet.  Basert på dette utarbeides det en handling- og tiltaksplan. Formålet er å redusere risikoen for korrupsjon og andre uetiske handlinger.

Start arbeidet med å øke organisasjonens integritet i dag. SIFS har alle rettigheter til dokumentet men det kan brukes fritt til ikke-kommersielle formål med kildehenvisning. Følg linken for å lese dokumentet: Integritet i forvaltningsvirksomheter – egenevaluering

 

Velkommen til Sifs dilemmabank!

Hensikten med Sifs dilemmabank er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter, spesielt i forsvarssektoren.

Det er fire aktiviteter i dilemmatreningen: Identifisere et dilemma, definere dilemmaet og konkludere hva som er god praksis.

Trenger du hjelp til å identifisere dilemmaer har SIFS laget denne banken hvor du kan ta ut dilemmaer til diskusjon både av nye og erfarne medarbeidere. Dilemmaene kan egne seg for systematiske og regelmessige treningsopplegg i en virksomhet og kan gjennomføres også godt sporadisk, i grupper og på egenhånd.

Dette er første versjon av banken så hjelp oss å gjøre den bedre. Send dine forslag til nye dilemmaer og kommenter eksisterende på dilemma@sifs.no. Del vår nyhetssak med venner og bekjente på Facebook. Mer informasjon om Sifs mandat er tilgjengelig på http://sifs.no/.

Vi ønsker deg og din virksomhet lykke til med den treningen! http://sifs.no/dilemmabank/!

Bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i Forsvarssektoren.

Senter for Integritet i Forsvarssektoren gjennomførte i 2017 en undersøkelse på status og praksis for bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i forsvarssektoren. I  rapporten sammenliknes dagens praksis i sektoren med det som regnes for å være god praksis på området.

Klikk på følgende link for å lese rapporten i sin helhet: Karanteneklausuler i Forsvarssektoren.

 

Nye publikasjoner: Anskaffelser i Bosnia og Herzegovina, og Korrupsjonsrisiko innen eiendomsforvaltning.

Sifs publiserer i dag to nye rapporter. Vurdering av anskaffelsesprosedyrer i Bosnia og Herzegovina, og Femte rettledning for godt styresett og håndtering av korrupsjonsrisiko innen eiendomsforvaltning.

Rapportene er tilgjengelige på Sifs sin engelskspråklige hjemmeside. Se http://cids.no/

 

SIFS rapport om NATO i Afghanistan og korrupsjon

Direktør IFS, Sven Holtsmark med oppsummering

Direktør IFS, Sven Holtsmark med oppsummering

SIFS-rapporten om NATO og innsatsen mot korrupsjon i Afghanistan, ”Too little, too late”, ble lansert i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier (IFS) under et fagseminar onsdag 15.mars 2017.

Forfatteren, Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, ga en kort presentasjon av de viktigste funnene i rapporten med vekt på utfordringene knyttet til korrupsjon under NATOs ISAF-operasjon. I rapporten fremkommer det flereanbefalinger om hva som kan gjøres for å unngå å gjøre de samme feilene på nytt i andre misjonsområder, og oberstløytnant Storvik presenterte disse.

Presentasjonen ble etterfulgt av en paneldebatt ledet av Per A Christensen, direktør for SIFS. I tillegg til forfatteren, besto panelet av tidligere handels-, utenriks- og forsvarsminister Bjørn Tore Godal, Dr. Karolina MacLachlan fra Transparency International Defence and Security Programme, og Marit Elisabeth Brandtzæg fra Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD).

Det var enighet blant paneldeltakerne at funnene i rapporten presist og ærlig reflekterte utfordringene i Afghanistan og hvordan militært engasjement i sårbare miljøer innvirker på godt og vondt. Funnene i rapporten er også relevante for sivile sektorer som er engasjert i ustabile områder, og rapporten bør brukes som et grunnlag for fremtidige militære og ikke-militære stabiliseringsoperasjoner for i den hensikt å redusere risikoen for å gjøre samme feil på nytt.

Direktør for Institutt for forsvarsstudier (IFS), Sven Holtsmark, oppsummerte seminaret med å understreke at det synes å være et element av «mission impossible» over å engasjere seg militært i en kompleks og skjør kontekst i det håp å oppnå alle, til dels divergerende, målene som settes. Ved å gjennomføre forskning og å lære fra tidligere oppdrag, som rapporten er et utmerket eksempel på, vil forhåpentligvis fremtidige utfordringer bli møtt på en bedre måte.

Last ned rapporten «Too little, too late» her (PDF)

Fra venstre: Per A Christensen, Tore Ketil Stårvik, Bjørn Tore Godal, Karolina Machlachlan og Marit Elisabeth Brandtzæg.

Fra venstre: Per A Christensen, Tore Ketil Stårvik, Bjørn Tore Godal, Karolina Machlachlan og Marit Elisabeth Brandtzæg.

Forfatteren Tore Ketil Stårvik oppsummerer rapporten.

Forfatteren Tore Ketil Stårvik oppsummerer rapporten.

Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren

«Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren» – les om dette og andre viktige poenger omkring etikk og integritet fra FD Materielldirektør Morten Tillers innlegg på FSi seminardag om etikk og antikorrupsjon 10. mars 2017.

Innlegg FSi Seminar om etikk og antikorrupsjon, 10.mars 2017 «Etikk i forsvarssektoren» (PDF)

Seminardag om etikk og antikorrupsjon (link)
60 deltagere fra forsvarssektoren og industrien deltok på antikorrupsjonsdag i regi av FSi. Foreningen lanserer E-læringskurs for antikorrupsjonsarbeid. Les mer