Ansatte


Per Christensen
Direktør

e-post
+47 23 09 59 45


Bio

Per Christensen har lang erfaring fra Forsvarsdepartementet, hvor han har jobbet i ressursavdelingen og vært avdelingsdirektør i avdelingen for økonomi og styring. Christensen har også bred internasjonal erfaring, og var i 1998-2002 ressursråd ved Norges delegasjon til NATO. Her representerte han Norge i flere komiteer, blant annet investeringskomiteen og Resource Planning and Policy Board. Han har også vært formann i Agency Supervisory Board i NATOs Support and Procurement Organization (2012-2015).

Per Christensen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo (1988). I 1997-1998 gjennomførte han sjefskurset ved NATO Defence College i Roma.staff_TerjeHaaverstad
Terje Haaverstad
Oberst

e-post
+47 23 09 59 57


Bio

Oberst Terje Haaverstad ble tilsatt ved Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) i februar 2013 som senterets militære fagkompetanse.

Han har over tre tiårs tjenesteerfaring fra varierende stabs- og lederstillinger i inn- og utland, herunder fem år i Forsvarsdepartementet, syv år i NATO, fire år i utenrikstjeneste og ett år i FN. Over det siste tiåret har han i særdeleshet vært involvert i strategiske planleggingsprosesser nasjonalt, med institusjonsbygging, sikkerhetssektorreform, samt forsvars- og sikkerhetssamarbeid internasjonalt. Det geografiske nedslagsfeltet har vært omfattende, mens hovedfokus har vært konsentrert mot Vest-Balkan og Sør-Sudan.

Oberst Haaverstad har gjennomført alle nivådannende skoler og kurs i Forsvaret. Han har en master i militære studier og har gjennomført sjefskurset ved Forsvarets Høgskole.


Knut Walbækken
Knut Walbækken
Kommandør

e-post
 +47 23 09 59 47


Bio

Knut Walbækken kom til Senter for integritet i forsvarssektoren i august 2016. Han har arbeidet i Forsvarsdepartementet siden 2008 med blant annet etatsstyring og organisasjons- og strukturutvikling, og han har vært seksjonssjef i departementets avdeling for økonomi og styring med ansvar for forvaltning av materiell og eiendommer i forsvarssektoren.

Walbækken jobbet på situasjonssenteret i NATOs hovedkvarter i Brussel fra 2004 til 2008 med informasjons- og krisehåndtering for understøttelse av situasjonsbevissthet på det politisk- og militærstrategiske nivå. Han har også jobbet med tilsvarende fagfelt i situasjonssenteret i Forsvarets overkommando i Oslo.

Knut Walbækken har også erfaring innenfor kompetanseutviklingsområdet etter å ha tjenestegjort ved ulike utdanningsinstitusjoner både i instruktør- og lederroller. Han har blant annet bidratt i den overordnede styringen av utdanningsvirksomheten i Forsvaret.

Han har variert operativ tjeneste fra ulike fartøystyper i Sjøforsvaret og spesialiserte seg innenfor området undervannskrigføring.

Knut Walbækken ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolens operative linje i 1987, og fra hovedstudiet ved Forsvarets stabsskole i 2003. Han gjennomførte Sjefskurset ved Forsvarets høgskole i 2017.Svein Eriksen
Seniorrådgiver

e-post
+47 90 84 99 03


Bio

Svein Eriksen ble i september 2014 sekondert til SIFS fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Eriksen har hatt en lang karriere innen offentlig sektor, og har bred erfaring fra arbeid i offentlig administrasjon og forvaltning både nasjonalt og internasjonalt. Han har spesielt god innsikt i offentlige administrasjonssystemer i Europa. Eriksen har siden 2001 jobbet med ulike reformprogram i Sørøst-Europa, og er aktivt involvert i NATO’s Building Integrity program som omfatter ni land i regionen. Målet med prosjektet er å identifisere korrupsjonsrisikoen i forsvarsektoren i de ulike landene, for deretter å sette inn tiltak og reformer der det er nødvendig.

Eriksen er utdannet statsviter ved Universitet i Oslo (1978), og har vært gjesteforsker ved European University Institute, Florence (1988). Han har også undervist på masterprogrammet i European Integration and Public Administration Reform in Central and Eastern Europe, som er et samarbeid mellom Universitet i Graz, the European Academy, Bolzano, and EIPA, Maastricht.