Rådet

Rådet for integritet i forsvarssektoren

Akershus festningAkershus CastleSIFS er underlagt Forsvarsdepartementet og rapporterer direkte til sjefen for Avdeling for økonomi og styring (FD III). For å involvere hele den norske forsvarssektoren og trekke på
kompetansen og erfaringene i alle de aktuelle forsvarsinstitusjonene, er det blitt opprettet et eget Råd for integritet i forsvarssektoren. Rådet møtes to ganger i året for å diskutere SIFS’ virksomhet og prioriteringer.

Rådet for integritet i forsvarssektoren har en rådgivende funksjon og har følgende oppgaver:

  • Bidra til å sette overordnede prioriteringer for utvikling av godt styresett gjennom integritetsbygging og anti-korrupsjonsarbeid
  • Gi råd med hensyn til ambisjonsnivået for senteret
  • Gi råd med hensyn til de årlige planene for senteret
  • Gjennomgå de årlige rapportene
  • Være et forum for faglige diskusjoner
  • Gi råd med hensyn til viktige veivalg for senteret

Rådet ledes av sjefen for FDs Avdeling for økonomi og styring. Medlemmer er representanter for alle FDs avdelinger, direktøren for Institutt for forsvarsstudier, dekan ved Forsvarets høgskole, Forsvarsstabens koordinator for sikkerhetssektorreform, så vel som representanter fra Utenriksdepartementet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsbygg og Fellesoperativt hovedkvarter.