Aktuelt

Nytt initiativ for å styrke integriteten i norsk forsvarssektor

strenghten-iid-sifsForsvarsmateriell (FMA) ble opprettet som etat under Forsvarsdepartementet (FD) fra 1. januar 2016. FMA skal sikre at Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren får tilgang på kostnadseffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langsiktige planer. Etableringen skal medvirke til en kvalitetsforbedring av materiellinvestering og materiellforvaltning med en sterkere strategisk styring.

FMA skal gjøre store og viktige anskaffelser i tiden som kommer. Nytt utstyr som blir tatt i bruk av Forsvaret blir godkjent, teknisk og forvaltningsmessig, av fagfolkene i FMA. Innenfor etatens ansvarsområder fastsettes krav, regelverk utgis, materiell sertifiseres og avvik følges opp . FMA er per i dag ansvarlig for rundt 200 prosjekter og ca. 30 % av forsvarsbudsjettet. Etaten har rundt 1300 medarbeidere hvorav ca. 60 % er sivile og 40 % militære.

Transparency International har påpekt at forsvarsanskaffelser kan medføre høy risiko for korrupsjon, for eksempel grunnet inhabilitet, bestikkelser eller andre former for uetisk adferd. To viktige grunner for dette er at det er store summer involvert, samtidig som forsvars- og sikkerhetssektoren preges av betydelig hemmelighold. Derfor er høy etisk standard avgjørende, sammen med robuste integritetssystemer, integritetsplaner som identifiserer og retter opp svakheter, samt systematisk trening og bevisstgjøring av personellet.

Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) har nå undertegnet en avtale med FMA om støtte til gjennomføringen av FMAs omfattende integritetsplan. Avtalen ble signert av Mette Sørfonden, direktør for FMA, og Per Christensen, direktør for SIFS. FDs materielldirektør, Morten Tiller, var til stede på undertegnelsesseremonien og poengterte at avtalen er viktig sett fra FDs side. FD gir integritetsarbeid og høye etiske standarder høy prioritet. FD er derfor meget tilfreds med at SIFS, som FDs redskap innenfor integritetsarbeidet, med denne avtalen har brakt dette arbeidet innenfor norsk forsvarssektor til et nytt nivå.

Til tross for at Norge scoret høyt på Transparency Internationals Government Defence Anti-Corruption Index 2015, er det fortsatt noen svakheter igjen og et behov for systematisk å gå gjennom alle risikofaktorer. Det er bred enighet om at en integritetsplan er et godt egnet redskap, og FD forventer at alle underlagte etater, inkludert Forsvaret, fortsetter dette arbeidet med høy prioritet.

De fem ulike komponentene i FMAs integritetsplan er delvis en videreføring av det tidligere programmet i norsk forsvarssektor kalt ”Holdinger, etikk og ledelse” (HEL). SIFS vil bistå FMA med å nå 19 delmål i integritetsplanen.

Link: Avtale om støtte i implementeringen av Forsvarsmateriells integritetsprogram mellom Forsvarsmateriell (FMA) og Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS).

Risiko for korrupsjon i norsk forsvarssektor

GI2Transparency International UKs Government Defence Anti-Corruption Index 2015 tar for seg risikoen for korrupsjon i forsvarssektorer verden over. Gjennom en omfattende analyse av hvert enkelt land, vurderes risikoen for korrupsjon innenfor områdene politikk, finans, personell, operasjoner og anskaffelser i forsvarssektoren. Målingen brukes til å gruppere landene fra A til F, hvor land i kategori A anses å ha meget lav risiko for korrupsjon, mens landene i kategori F har høy risiko. Norge ble i år plassert i kategori B sammen med femten andre land.

Av alle NATO- og partnerland som ble vurdert, var det kun ett land som ble plassert i kategori A – nemlig Storbritannia. Ifølge rapporten har Storbritannia et robust system for anti-korrupsjon i sin forsvarssektor, støttet av gode kontrollmekanismer og parlamentarisk kontroll.

Norge

Rapporten slår fast at det er relativt liten risiko for korrupsjon i norsk forsvarssektor. Transparency International UK (TI-DSP) framhever arbeidet som er lagt ned ved opprettelsen av Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS), men argumenterer samtidig for at forsvarssektoren burde trekke på denne ekspertisen i større grad. Videre framheves at operasjoner omtales i eget punkt i den nye fellesoperative doktrinen (FFOD) som spesielt positivt. Det pekes imidlertid på flere forbedringsområder, blant annet innenfor avhending av forsvarsmateriell, krav til leverandører og underleverandører om antikorrupsjonsprogrammer, åpenhet om gjenkjøpsavtaler, samt tiltak mot korrupsjon i operasjoner. En systematisk gjennomgang av resultatene viser at Norge får lavere score på flere av områdene i årets rapport, sammenlignet med 2013. Under følger en oversikt over Norges resultater, samt SIFS’ forslag til tiltak for forbedring.

Nor results

 

Avhending av forsvarsmateriell

Det er spesielt den såkalte båtsaken som har gitt negativ oppmerksomhet på dette området. Selv om det ikke nødvendigvis har vært noe ulovlig med selve eksporten av fartøyene, har saken avdekket manglende oppfølging og kontroll i Forsvaret. Til tross for manglende informasjon om dette, antar SIFS at den nye materielletaten underlagt Forsvarsdepartementet (FD) vil ha robuste oppfølgings- og kontrollmekanismer, med tilstrekkelige ressurser. Det er politisk sett meget viktig at dette er på plass. Våpeneksport er et område med særdeles høy politisk og omdømmemessig risiko. Det er viktig at involvering på et slikt område er begrenset til Utenriksdepartementet — som har hovedansvar for våpeneksport.
SIFS forslag til tiltak: FD forsikrer seg om at det i mandatet til ny materielletat er ivaretatt hensynet til oppfølging og kontroll ved avhending og eksport, samt at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette i etaten.

Krav til leverandør og underleverandører om program mot korrupsjon

Også i Government Index 2013 var dette påpekt som et svakt ledd i den norske anskaffelseskjeden. SIFS har fått i oppdrag å utarbeide forslag til alminnelige kontraktsvilkår hvor ovennevnte krav til leverandører og underleverandører inngår. SIFS jobber med dette for øyeblikket i samarbeid med Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI). Utfordringen er å utforme kravene slik at de ikke virker utilbørlig konkurransevridende i disfavør av norske leverandører eller små leverandører. I tillegg til å utarbeide slike krav må det også jobbes for å få de innført internasjonalt, helst av alle NATO- og EU- land, slik at norske myndigheter ikke blir i mindretall om å stille slike krav. Det er viktig at det stilles tilsvarende krav både blant europeiske og amerikanske myndigheter.
SIFS forslag til tiltak: SIFS sluttfører forslag til alminnelige kontraktsvilkår. FD III setter disse i verk. FD og SIFS jobber for også å få andre lands myndigheter til å innføre slike krav.

Åpenhet om gjenkjøp og gjenkjøpsavtaler

Det er i Norge liten grad av åpenhet om gjenkjøpsavtaler og deres oppfyllelse. Dette anser TI-DSP som en risikofaktor for korrupsjon fordi mangel på åpenhet vil kunne bidra til at leverandører med forpliktelser «kan kjøpe seg ut av disse» ved å bestikke nøkkelpersonell eller å omgå kontrollmekanismer. Videre påpekes det i Government Index 2015 at selskapsgjennomgang og revisjonsmekanismer i forbindelse med gjenkjøp er manglende i Norge. Generelt er den viktigste risikofaktoren at man kan få kontrakter gjennom gjenkjøpsavtaler der hensynet til oppfyllelsen av disse kan gå på bekostning av integriteten grunnet mangel på åpenhet. Imidlertid er det i norsk tilfelle slik at krav til gjenkjøp ikke er avgjørende for valg av leverandør i Norge. Derfor er korrupsjonsrisikoen knyttet til gjenkjøp reelt sett mindre hos oss enn der hvor innhold i gjenkjøpsavtaler er avgjørende for valg av leverandør.

Med mer åpenhet om gjenkjøpsavtaler, deres innhold og oppfyllelse, vil risikoen for korrupsjon reduseres. Ulempen ved mer åpenhet er selvfølgelig at det kan bli vanskeligere for FD å forhandle disse avtalene. Likevel anbefaler SIFS at det vurderes å endre retningslinjene for industrisamarbeid slik at vi får mer åpenhet om disse. Kravene til selskapsgjennomgang og revisjon med fokus på korrupsjonsrisiko i forbindelse med gjenkjøpskontrakter bør styrkes.
SIFS forslag til tiltak: FD vurderer endring av retningslinjene for industrisamarbeid for å få mer åpenhet om avtaler, deres innhold og oppfyllelse. Det bør etableres krav om selskapsgjennomgang og revisjon med korrupsjonsfokus i forbindelse med gjenkjøp og industriavtaler.

Korrupsjon i operasjoner

Forsvaret operer ofte i områder med stor risiko for korrupsjon. TI-DSP viser til at Forsvaret ikke har dedikert personell i operasjoner for å motvirke at forsvarspersonell blir involvert i korrupsjon. Risiko for korrupsjon er heller ikke gjenstand for spesifikk trening før deployering. I den nye FFOD er det slått fast at god integritet i operasjoner er kritisk for oppnåelse av de operative målsettingene på kort og lang sikt.
SIFS forslag til tiltak: FD følger opp implementeringen av integritet og anti-korrupsjon i FFOD, samt i de grenvise doktrinene som er under utvikling.

Generell oppmerksomhet på antikorrupsjon i forsvarssektoren

Etter avsløringene om uetisk adferd i forsvarssektoren på 2000-tallet ble det gitt betydelig oppmerksomhet på etikk og særlig antikorrupsjon med for eksempel handlingsplanen for Holdninger, etikk og ledelse (HEL). Denne oppmerksomheten har tilsynelatende avtatt og det er ikke enkelt å finne eksempler på at problemstillingen har vært tatt opp av toppledere i sektoren. Rett nok er det etablert et etisk råd for forsvarssektoren, samt gjennomført en del etikkrelaterte konferanser og andre samlinger, men SIFS mener det er en viss mangel på ”trykk” og helhetlig fokus. Sakene som er rullet opp det siste tiåret og helt inn i det siste er vitnesbyrd om dette forholdet. SIFS antar at dette ikke skyldes at toppledelsen ikke bryr seg. Snarere tvert om, så skjønner toppledere hvilken negativ omdømmeeffekt avsløring om korrupsjon har. Ubevisst tenker man nok at personell i forsvarssektoren ikke er korrupte på grunn av at utvelgelsen av disse er grundig og at det ligger i ryggmargen på personellet at man ikke mottar utilbørlige fordeler. Likevel viser erfaring at det er når det ikke er bevissthet om etiske problemstillinger at man trår feil. Dette gjør man simpelthen fordi man ikke systematisk tenker på å spørre seg selv om en handling er etisk forsvarlig, eller hvilke konsekvenser handlingen medfører over tid. Hadde man gjort det, ville man kommet til det åpenbare svaret at visse handlinger ikke er etisk forsvarlige og derfor ikke ville ha gjennomført handlingene.

SIFS mener at vi må høyne oppmerksomheten om holdninger, etikk og ledelse i forsvarssektoren. Det er viktig å beholde HEL-arbeidet i departementet, og at dette nå ses i betydelig større sammenheng med godt styresett og integritet på individ- og institusjonsnivå. Topplederne i sektoren må kommunisere at holdninger og etikk er viktig, og de må vise det i måten de selv handler på – og det må kommuniseres vedvarende. Personell på alle nivå må trenes på å se etiske problemstillinger i hverdagen slik at man får tilstrekkelig bevissthet. Personell i spesielt utsatte stillinger må gis ekstra oppmerksomhet. Dette er ferskvare som må gjentas og følges opp regelmessig. EYs evaluering av HEL i 2014 omtaler disse forhold og lister opp tiltak hvorav noen bør følges opp tettere enn tilfellet er nå.
SIFS forslag til tiltak: FD gjennomgår i samarbeid med etatene status med oppfølging på de anbefalingene som fremgår i EYs evalueringsrapport. Dette må innledningsvis skje i en egen prosess for å sikre bedre gjennomslagskraft. Det må legges spesiell vekt på at personellet i sektoren, herunder FD, følges opp med systematisk trening på daglige etiske problemstillinger der egen og institusjonens integritet settes på prøve. Oppmerksomhet fra toppledelsen på holdninger og etikk synliggjøres gjennom at det avsettes dedikerte ressurser med dette som hovedoppgave og med et mer solid mandat enn tilfellet er i dag. Kommunikasjon av hva som gjøres må legges ut fortløpende og være offentlig lett tilgjengelig. Dette betyr at kommunikasjonsavdelingene i hele sektoren pålegges å prioritere dette.

Korrupsjonsrisikoen innenfor den norske forsvarssektoren ansees som lav, men likevel er det viktig at vi beholder og til dels styrker oppmerksomheten mot bekjempelse av korrupsjon. Det bør kunne være en ambisjon om at vi ved neste Government Index kommer opp på samme nivå som UK og New Zealand, nemlig i kategori A (meget liten risiko for korrupsjon). Ved gjennomføring av tiltak som skissert over vil vi kunne bli enda bedre på alle de fem områdene. Norge har alle forutsetninger for å framstå som et foregangsland på dette området, og her har vi et større potensiale.

 

 

Integritet i forsvarssektoren: mer enn gode hensikter

NMT 3I artikkelen Integritet i forsvarssektoren: mer enn gode hensikter, publisert i Norsk Militært Tidsskrift (NMT) nr. 4 2015, kommenterer SIFS-direktør Bård B. Knudsen arbeidet med integritetsbygging nasjonalt og internasjonalt.

«Integritetsbygging dreier seg om mer enn verdier, normer, og mennesker» slår Knudsen fast. «Institusjoner trenger i tillegg til god ledelse og faglige kompetente medarbeidere en organisasjonsstruktur som på en god måte regulerer oppgaver og ansvar.» I artikkelen argumenterer SIFS-direktør Knudsen for at nøkkelen til suksess på dette området ligger i kontinuerlig fokus på de daglige dilemmaene mange medarbeidere står overfor, kombinert med et sterkt engasjement fra ledelsen. På den måten blir arbeidet med integritetsbygging mer enn bare gode hensikter.

Les hele artikkelen her.